Mobile friendly!

I’ve finally gotten around to making the site mobile friendly. Please enjoy!

iOS Safari Preview:
iOS Safari Screenshot